Các giai đoạn phát triển của chuột hamster và các đặc điểm sinh lý