Các mã gen và phân bổ màu sắc của chuột hamster robo