CÁCH PHÂN BIỆT HAMSTER VỚI CHUỘT BẠCH? HAMSTER VÀ CHUỘT BẠCH GIỐNG NHAU KHÔNG?