Kiến thức về chuột Hamster. Đặc điểm sinh lý vốn có của Hamster