Nguồn gốc và lý do chuột hamster được yêu thích và nuôi trên thế giới