Thay đổi nhiệt độ có ảnh hưởng đến nhím cảnh không?