VÌ SAO HIỆN NAY NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI CHỌN CHUỘT HAMSTER LÀ THÚ CƯNG?