Bệnh Lyme ở Chó Cảnh – Căn bệnh lây qua ve / bọ chó