Dạy cún lệnh “Đứng”

  • Huấn luyện cho chó của bạn các lệnh cơ bản ban đầu là tiền đềáp dụng vào các bài học khác và khi bạn cho chó ra thực tế chúng sẽ có kỷ luật cao hơn để hạn chếcác hành vi hoang dã.
  • Quá trình huấn luyện cũng là thời gian rèn luyện thể lực cũng như thần kinh cho chó.
  • Thời gian chúng ta bỏ ra để huấn luyện cho chó cũng là tìm hiểu tính cách của chúng, và xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn giữa chủ và chó.